Nhà sàn 1999 (Bán Áng)

Nhà gồm 7 phòng trong đó có 2 phòng đơn, 4 phòng đôi và 1 phòng hát karaoke. Nhận các dịch vụ khác: Đặt cơm theo yêu cầu; Tổ chức văn nghệ…

nha san 1999 pystravel001 Nhà sàn 1999 (Bán Áng)

 

 Nhà sàn 1999 (Bán Áng)

 

 Nhà sàn 1999 (Bán Áng)

 

 Nhà sàn 1999 (Bán Áng)

- Nhà gồm 7 phòng trong đó có 2 phòng đơn, 4 phòng đôi và 1 phòng hát karaoke.  
- Đặt cơm theo yêu cầu.
- Tổ chức văn nghệ.

Địa chỉ: Bản Áng 2, xã Đông Sang
Số phòng: 7 phòng

Tagged with


BÌNH LUẬN, ĐẶT CÂU HỎI?